Curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública

La consideració dels impactes a l'exterior (en els drets humans, en l'equitat de gènere i en el medi ambient) de la contractació pública no és només una qüestió d'ètica, sinó també jurídica, de responsabilitat, de solidaritat, de sostenibilitat (en la seva triple dimensió), estratègica i d'eficiència en l'ús dels recursos públics.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en col·laboració amb la Direcció General de Contractació Pública i amb el suport de la Direcció General de Cooperació per al Desenvolupament organitza la segona edició del curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El marc jurídic, no només en l'àmbit de la cooperació, sinó també en matèria de contractació pública i els convenis internacionals, obliguen l'administració pública a respectar i promoure els drets humans.

A més, la importància de la contractació pública en termes econòmics (més d'un 14% del total de la despesa pública i un 14% del PIB de la unió europea) és molt superior al compromís internacional del 0,7% per a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) que en el cas de Catalunya es preveu assolir l'any 2030 (Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022). I també l'Agenda 2030 ha posat sobre la taula la interdependència i corresponsabilitat global en els problemes i les solucions i la necessitat d'aliances entre actors diversos, la incorporació de nous socis, etc. Tot plegat, en un context de mercat globalitzat, amb cadenes de subministrament llargues i complexes i riscos afegits als països del sud (legislació més laxa, conflictes armats, etc.) on la població i el medi ambient són, en conseqüència, més vulnerables.

Objectius

  • Augmentar el coneixement i la consideració dels impactes (positius i negatius) de les polítiques públiques, no només a Catalunya, sinó també a l'exterior, en altres països (dimensió extraterritorial) i en les generacions futures, amb un enfocament global, transversal, integral: en els drets humans, en l'equitat de gènere, en el medi ambient..., etc.
  • Donar les eines per poder actuar des de l'Administració de manera coherent amb la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (coherència de polítiques per al desenvolupament).
  • Facilitar el compliment de l'obligació dels òrgans de contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat, mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte del contracte.

Persones destinatàries

Personal tècnic i responsables de contractació dels serveis centrals i territorials dels departaments de la Generalitat de Catalunya, universitats públiques, sindicatures, Parlament i ens locals que impulsen i proposen la contractació de serveis, obres i subministraments, així com les persones que gestionen i tramiten aquests contractes.La distribució de places prevista inicialment és de 15 per a la Generalitat de Catalunya i 15 per a l'Administració local. Si les inscripcions d'un dels àmbits no arriben a aquest nombre, les seves places passaran a l'altre fins a completar l'aforament del curs. I si encara sobressin places, s'obririen a personal tècnic de cooperació.

 

Imatges
Curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública