Clàusula de protecció de dades

En virtut de la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679, les dades que ens està facilitant i ens facilitarà al llarg de la nostra relació, passaran a formar part dels sistemes d'informació de L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES, i seran tractades, únicament, per a la finalitat de gestionar la seva participació a alguna de les nostres activitats. Les dades proporcionades es conservaran durant un període màxim de 5 anys. Aquestes dades no es comunicaran ni cediran, excepte si existeix una obligació legal i als encarregats de tractament que presten serveis a l'Associació, i amb els quals se signen els oportuns contractes. En conseqüència, dóna el seu consentiment exprés mitjançant la signatura del present document.

En les ocasions que ens acompanyi en les nostres activitats o sessions formatives podrem realitzar fotografies en les quals aparegui la seva imatge, individual o en grup, que seran compartides en la nostra web i xarxes socials. Acceptant aquests termes accepta aquest tractament de les seves imatges en tant que és inherent a la participació en les activitats.

Si ens autoritza expressament el podrem mantenir informar enviant-li per mitjans electrònics informació de les activitats que organitzem des de la nostra Associació, així com per a mantenir-li informat de notícies de l’àmbit acadèmic i universitari. 

En qualsevol moment, tindrà Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d'accés a C/ Girona, 34 (interior), 08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic a info@acup.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de control competent (www.apdcat.cat) per a qualsevol reclamació que consideri oportuna.