Xarxa d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes

La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes és una xarxa jove que neix el juliol de 2015 amb l’objectiu d’intercanviar experiències i construir coneixement respecte la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes.

La Xarxa ApS(U)CAT està formada per professorat de totes les universitats catalanes, i resta oberta també a les entitats amb qui es desenvolupen els projectes d’ApS, a més dels estudiants interessats. Des de la seva constitució, la Xarxa es reuneix un cop l’any, normalment el mes de juliol. Cada trobada reuneix totes aquelles persones interessades en debatre i aprofundir en temes relacionats amb l’aprenentatge servei universitari, alhora que s’acorden les línies de treball a desenvolupar durant el curs acadèmic. Fins el moment, s’han celebrat trobades a la Universitat Pompeu Fabra (2015), Universitat Autònoma de Barcelona (2016), Universitat Rovira i Virgili (2017), Universitat de Girona (2018) i Universitat de Barcelona (2019).

L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte, cosa que permet als i les estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei no és només una estratègia d’aprenentatge per aconseguir que l’estudiantat adquireixi més i millors coneixements, encara que òbviament es tracta que optimitzin els seus aprenentatges. Tampoc és un conjunt de tasques de voluntariat per sensibilitzar als i les estudiants, encara que és una bona idea incorporar l’ajuda a la comunitat com a dinamisme formatiu. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.

La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques han publicat la següent col·lecció de guies que aprofundeixen en l’aprenentatge servei en diferents àmbits i contextos universitaris:

Cal remarcar el doble caràcter de l’ApS, per una banda formatiu i per altra de servei a la comunitat, en una relació que permet establir una connexió potent entre, per un costat, una formació d’alta qualitat amb una dimensió pràctica fonamental i, per una altra, el desplegament de l’actuació de la Universitat en el marc de la seva responsabilitat social. En els darrers anys ha augmentat el nombre de projectes d’aprenentatge servei en les diferents universitats catalanes, així com el grau d’institucionalització de la proposta en cadascuna d’elles. En aquest sentit, a la nova etapa es considera necessari visibilitzar i consolidar la tasca que s’està realitzant des de la Xarxa ApS(U)CAT, així com unir de manera més clara aquesta línia de treball amb la quarta missió de la universitat.

Twitter: @apsucat

Aps