Estratègia País

El projecte vol garantir la coherència i la coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari públic català així com per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats amb Marroc i Moçambic.

Amb la recent signatura d’un acord de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) l’ACCD expressa la seva voluntat de donar un nou impuls a la cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). Per tal d’emmarcar aquesta cooperació s’acorda definir estratègies de CUD amb els països prioritaris de l’ACCD: Moçambic i Marroc.

Amb l’objectiu de garantir la coherència i la coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari català així com per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats, des de les universitats públiques catalanes, agrupades en l’ACUP, s’està elaborant una proposta comuna de cooperació universitària amb Marroc i Moçambic. L'equip de la secretaria de l'ACUP compta amb el suport de l'àmbit de cooperació universitària i implicació social de la UOC.

Objectiu

L’objectiu principal és elaborar un document acordat, basat en les experiències prèvies de les universitats públiques catalanes, amb recomanacions per a l’ACCD de com enfortir la CUD entre les universitats catalanes i els països prioritaris en els propers anys. El document serà el resultat d’un procés d’identificació, per una banda, dels interessos de la comunitat acadèmica de Catalunya per treballar amb el país prioritari i, per altra banda, de les necessitats (temàtiques, regionals i institucionals) del país prioritari. Estarà enfocat en les necessitats acadèmiques i socials del país prioritari que corresponen als interessos i l’expertesa que ofereix el sistema universitari català. El document identificarà els àmbits temàtics principals així com temes transversals per a futures intervencions. Igualment, el document proposarà activitats concretes de portar a terme durant els propers anys. El document ha de permetre prendre decisions polítiques informades i servir com a marc per a la programació de la CUD amb el país prioritari que faciliti l’impacte estratègic basat en coherència entre projectes i programes així com en la rellevància contextual.

Metodologies i fases de l’elaboració

L’elaboració de l’estratègia país es basa en un procés participatiu de tots els actors interessats. Es desenvoluparà en tres fases principals: (i) estudi d’escriptori (desktop research), (ii) consultacions dels actors interessats (stakeholder consultations) i (iii) elaboració i aprovació de l’estratègia país.

Fase 1 - Estudi d’escriptori: L’objectiu principal d’aquesta primera fase és analitzar el context de l’educació superior en els països prioritaris així com les relacions existents entre les universitats catalanes i institucions d’educació superior en el mateix. Com a resultats d’aquesta primera fase s’obtindrà un esborrany d’una fitxa tècnica del Marroc i Moçambic així com un primer mapa d’actors.

Fase 2 – Consultacions dels actors involucrats: Aquesta segona fase servirà per tal d’identificar els interessos així com les necessitats acadèmiques i socials tant de les institucions d’educació superior de Catalunya com del país prioritari. En el cas de Catalunya es realitzarà un seminari de reflexió per cadascú dels països prioritaris. Aquesta activitat permetrà elaborar un resum de les relacions i experiències principals entre les universitats catalanes i el país prioritari així com identificar els actors claus sobre el terreny. Un cop realitzat els seminaris, a Catalunya s’organitzarà una missió al país prioritari amb l’objectiu de consultar els actors involucrats locals. La missió sobre el terreny consistirà de (i) visites institucionals i entrevistes amb actors clau i – en el cas que el calendari i les condicions sobre el terreny ho permeten - (ii) d’un seminari de reflexió al país prioritari. El resultat de la missió sobre el terreny serà un informe d’aquesta missió.

Fase 3 – Elaboració i aprovació de l’estratègia país: En base a tots els documents resultats de les primeres dues fases, s’identificaran els punts i interessos en comú entre la comunitat acadèmica de Catalunya i del Marroc i Moçambic i s’elaborarà l’esborrany de l’estratègia país. Aquest document es discutirà i s’aprovarà en el marc del Grup de Treball CUD de l’ACUP i es presentarà a l’ACCD com a marc de referència per a la programació en l’àmbit de la CUD en els propers anys.

Seminaris

Com part de la fase de Consultacions dels actors involucrats s’estan elaborant dos seminaris de debat i reflexió per cadascun dels països prioritaris, un per al Marroc i un altre per Moçambic. Per a més informació sobre els seminaris, podeu consultar:

Seminari Marroc

Seminari Moçambic

Viatges d'identificació

Marroc

Moçambic