Impactes de la Universitat de Catalunya a la societat

Les universitats públiques catalanes aborden amb aquest projecte l’anàlisi dels impactes de l’activitat universitària a la societat i a l’economia. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya i al conjunt de l’Estat, que pretén aportar informació extensa sobre les repercussions de l’activitat universitària a la societat i a l’economia de Catalunya.

La iniciativa sorgeix de les universitats públiques catalanes i vol ser un exercici de responsabilitat social i de retiment de comptes de l’activitat universitària a la societat i als organismes públics representatius. L’estudi incorpora els elements que expressen aquesta contribució, tant aquells aspectes característics del paper de les universitats des de fa segles, ensenyar i investigar (formació de capital humà, recerca i innovació), com aquells altres que han anat apareixent darrerament com rellevants i que fan referència a la transferència social i cultural de les universitats cap al seu entorn i el pes de les universitats en l’economia del país. L’estudi s’ha realitzat a partir de dades ja disponibles.

Aquesta anàlisi ve acompanyada de més de trenta experiències concretes del sistema universitari públic català que il·lustren la diversitat de l’activitat de les universitats. En ser el primer exercici de retiment de comptes d’aquest caire, l’estudi posa en evidència la manca de dades sistematitzades, d’anàlisi en diferents àmbits de les activitats de les universitats (sobretot pel que fa als seus impactes socials i culturals) i d’estudis que aglomerin i comparin dades del nivell d’interacció amb el territori. En aquest sentit, des de l’ACUP, i a partir d’aquest primer estudi, es té la voluntat de continuar analitzant la contribució de les universitats al desenvolupament cultural, social i econòmic de Catalunya amb estudis específics i amb major profunditat.

L’estudi es publicarà en dos formats. Un primer, que constarà de l’anàlisi completa, orientat a un públic de caire acadèmic i/o coneixedor del sistema universitari català. El segon format serà de caire més divulgatiu i anirà orientat a la societat en general (portal web). Aquest format presentarà els resultats de forma abreujada i entenedora per al públic no especialitzat en matèria universitària.L’estudi ha comptat amb un Consell Assessor que ha donat suport a l’orientació i a la metodologia que s’ha anat desenvolupant. Aquest Consell Assessor està format per experts en els diversos àmbits de l’estudi. A més a més, ha estat revisat per una comissió de representants de cada universitat membre de l’ACUP. L’estudi es presentarà públicament el mes de febrer de 2011 a Barcelona i pretén incloure conclusions i recomanacions derivades de l’estudi de la OCDE en el marc del programa Higher Education in Regional and City Development.

Impactes

L’estudi es publicarà en dos formats; un per al públic acadèmic i coneixedor del sistema universitari català, i un altre orientat a la societat en general

L’estudi és un exercici de responsabilitat social i de retiment de comptes de l’activitat universitària a la societat i als organismes públics representatius