La UPC crea un programa per a l’admissió de refugiats als estudis de grau i màster

A través del Programa d’Acollida de Refugiats, aprovat pel Consell de Govern del 24 d’octubre, la UPC facilita l'accès a la formació universitària a les persones que han hagut de fugir del seu país a causa de conflictes bèl·lics, amb l’objectiu que, un cop resolt el conflicte, puguin tornar-hi i contribuir-ne a la reconstrucció. El nou programa que implantarà la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) serà oferir a les persones refugiades suport a la integració i la normalitat en la vida diària mentre duen a terme la seva formació, considerant els recursos disponibles a la Universitat.Així, els estudiants podran accedir a titulacions impartides a centres propis o adscrits de la UPC que siguin de grau, si l’accés és per estudis universitaris iniciats a l’estranger i correspon un reconeixement mínim de 30 ECTS, o bé de màster. El Programa d’Acollida de Refugiats inclou un catàleg d’ajuts i serveis directes a les persones refugiades que s’ha completat a partir dels recursos que la UPC pot oferir tenint en compte els ensenyaments que imparteix i els serveis que ja ofereix a la comunitat. D’una banda, contempla mesures com l’ajut a la matrícula de graus i màsters o l’accés a beques d’aprenentatge que puguin aportar un complement econòmic mensual en concepte de manteniment. De l’altra, facilita als refugiats l’accés als ordinadors del programa REUTILITZA, que es puguin incorporar al programa de mentoria entre iguals SALSA’M o tenir accés al programa de Salut Visual que el Centre Universitari de la Visió de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) ja ve desplegant de manera habitual per a col·lectius en situació o en risc d’exclusió. També proporciona accés als recursos de suport lingüístic disponibles a la UPC i a les universitats amb les quals té conveni, així com al programa de suport lingüístic en línia per a refugiats (OLS, per les sigles en anglès d’Online Linguistic Support), en coordinació amb el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat. Arran d’aquest programa, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) assumeixen la coordinació de les activitats en relació als refugiats a la UPC. Com a universitat compromesa amb l’entorn i que impulsa la implicació activa de la comunitat en les activitats de cooperació al desenvolupament, alhora que promou la cultura de pau i el respecte als drets humans, la UPC ha acordat assumir com a propis els compromisos adquirits sobre la crisi dels refugiats a través de l’Assemblea General de la CRUE i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). En aquest sentit, es posa a disposició del comitè operatiu conjunt, creat per l’ACUP, així com del Pla de Ciutat Refugi Barcelona i d’altres plataformes locals que s’articulen a les poblacions on s’ubiquen els campus i centres docents de la Universitat. El programa està finançat amb fons provinents de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) per al curs 2017-2018, i es revisarà en cada curs acadèmic, en funció de la disponibilitat pressupostària.Resposta conjunta des de les universitats 

Les universitats no han restat alienes a la situació d’emergència que, per la seva dimensió, exigeix de la participació de totes les administracions i actors socials. Les primeres iniciatives es van formular des d’aquells països on s’està concentrant el flux de refugiats i on ja es fa més evident aquesta problemàtica, com és el cas d’Alemanya i de Turquia, però van ser seguides de ràpides respostes d’un creixent nombre d’universitats d’arreu d’Europa que s’han prestat a facilitar el procés d’acollida i d’integració dels refugiats en els seus respectius països.Durant el curs anterior, diverses universitats catalanes van emetre comunicats amb el seu posicionament i van posar en marxa diversos programes d’acord amb les seves àrees d’expertesa. A través de l’ACUP es va dissenyar una possible reacció conjunta de les universitats públiques catalanes en relació amb la crisi de refugiats que s'ha materialitzat en la creació d’un comitè operatiu de coordinació, la publicació d’un comunicat conjunt de les universitats associades i en l’organització d’un debat públic per sensibilitzar a la població sobre aquesta dramàtica situació. Actualment l’ACUP està coordinant la relació entre les universitats catalanes i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, que és qui lidera l’acció conjunta a Catalunya. Tanmateix, les universitat públiques catalanes s’han adherit a Scholars at Risk, una xarxa internacional d’institucions d’educació superior i persones a títol individual amb la missió de protegir docents amenaçats arreu del món i promoure la llibertat acadèmica.L’Assemblea General de la CRUE també va emetre, el curs passat, un comunicat exposant la voluntat d’acollida des de les universitats espanyoles. Des d’aleshores hi ha hagut contactes entre el president de la CRUE i el ministre d’Educació per analitzar el tema de l’homologació i acreditació de títols i/o nivell acadèmic, que s’entreveu com el principal obstacle perquè les persones refugiades puguin prosseguir o iniciar els seus estudis.Més informació:

Imatges
Estudiants