Ja podeu consultar els resultats de satisfacció dels graduats i graduades recents de les universitats catalanes al portal EUC Dades

Les universitats catalanes en coordinació amb AQU Catalunya realitzen, des de l'any 2015, una enquesta per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada. L’anàlisi de la satisfacció dels titulats recents és una necessitat del sistema universitari per conèixer i avaluar la qualitat de la formació dins del marc de la millora continua de les titulacions.

EUC Dades podeu trobar, a més dels resultats de l’enquesta triennal d’inserció laboral, els resultats de l’enquesta de satisfacció dels graduats/ades universitaris de les promocions 2015, 2016 i 2017. Per a cada titulació, s'ofereix informació sobre:

  • La satisfacció global amb els estudis
  • La satisfacció amb l’ensenyament i l’aprenentatge (l’estructura del pla d’estudis, continguts de les assignatures, volum de treball i sistemes d’avaluació; professorat, metodologia docent i tutorització).
  • La satisfacció amb el suport a l’estudiant (utilitat i l’accessibilitat de la informació web, campus virtual, instal·lacions, recursos facilitats pel servei de biblioteca, serveis de suport a l’estudiant i resposta a les queixes i suggeriments).
  • La satisfacció amb els resultats (habilitats comunicatives, competències personals, capacitats per a l'activitat professional adquirides).

Consulteu els resultats de satisfacció a l’EUC Dades, i el seu anàlisi a la pàgina web d'AQU catalunya.

Imatges
enquesta