Declaració de l’ACUP sobre l’oficialitat del català a Europa

Els rectors i les rectores de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) donem tot el nostre suport a la sol·licitud presentada pel Govern de l'Estat espanyol al Consell de la Unió Europea perquè el català sigui inclòs entre les llengües oficials de la Unió Europea.

El català forma part del patrimoni cultural europeu i és la llengua pròpia i d’ús de molts ciutadans i ciutadanes europeus, també en l'àmbit acadèmic. El català és la llengua pròpia de les universitats públiques catalanes que som part activa i compromesa del sistema universitari i de recerca europeu. A més, el català  és llengua oficial a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. La comunitat catalanoparlant està formada per 10 milions de persones, aproximadament el 2% de la població de la Unió Europea.

Aquesta sol·licitud comporta, en primera instància, que el català pugui ser emprat en les deliberacions del Parlament Europeu però la seva transcendència va molt més enllà. El reconeixement del català com a llengua oficial permetrà, a aquesta ciutadania  europea, adreçar-se als organismes i tribunals europeus en la seva pròpia llengua i alhora contribuirà a la seva plena normalització habilitant accions en àmbits clau com ara l'etiquetatge de productes en català.

Els rectors i les rectores de l'ACUP demanem als estats membres de la Unió Europea l'aprovació de l'oficialitat del català a les institucions europees, en la línia de la recent incorporació del català a la plataforma Erasmus. Aquesta decisió reforçarà, sens dubte,  la política de reconeixement dels drets lingüístics i la igualtat entre tota la ciutadania europea. Una decisió, en definitiva, que fa honor al lema que ens vincula al conjunt de la ciutadania europea: units en la diversitat.

Barcelona, 17 de setembre de 2023******************************************************************************************************************************************************************

Statement by the ACUP on the official status of Catalan in Europe

The rectors of the Catalan Association of Public Universities (ACUP) give complete support to the application submitted by the Government of Spain to the Council of the European Union for Catalan to be included among the official languages of the European Union.

Catalan is part of European cultural heritage and is the mother tongue and every day use language of many European citizens, also in the academic field. Catalan is the working language of Catalan public universities, active and committed partners of the European university and research ecosystem. Besides, Catalan is an official language in Catalonia, the Balearic Islands, Valencia and Andorra. The Catalan-speaking community comprises 10 million people, approximately 2% of the European Union population.

This request allows Catalan to be used in the deliberations of the European Parliament, but its significance goes much further. Recognizing Catalan as an official language will allow these European citizens to address European institutions and courts in their language, contributing to its full normalization and allowing actions on key areas such as the labelling of products in Catalan.

The rectors of the ACUP ask the member states of the European Union to approve the official status of Catalan in the European institutions, in line with the recent incorporation of Catalan into the Erasmus platform. This decision will undoubtedly strengthen the policy of recognition of linguistic rights and equality among all European citizens. A decision, in sum, that will honor the claim that links us, European citizens, together: united in diversity.

Barcelona, September 17, 2023