Comunicat dels rectors i rectores de les universitats públiques catalanes

Els rectors i rectores de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC) veuen amb molta preocupació l'actual situació de treball de les universitats públiques catalanes, en la qual les restriccions i les mesures econòmiques afecten el finançament ordinari, els programes d'inversions en infraestructura, el programa de campus d'excel·lència i, el que és més significatiu, les condicions retributives i laborals de la única base de la universitat, el seu personal. En aquest respecte vol fer palès que:

.-L’educació superior i la recerca són pilars fonamentals d’una societat moderna i de progrés i, en aquest sentit, són un instrument valuós per enfortir les capacitats de les societats avançades per generar progrés, benestar, riquesa i competitivitat mitjançant els impactes de les universitats en la formació i el capital humà, la recerca científica, el desenvolupament social i cultural, i la innovació i el progrés econòmic. En aquesta línia, el finançament de l’educació superior a Catalunya s'ha de recuperar el més aviat possible i situar-se a curt termini en el 0.5% del PIB català, per apropar-se a la mitjana espanyola i tendir a més llarg termini a igualar-se a la mitjana de la UE15;

.-Les universitats públiques catalanes, amb l'esforç de tot el seu personal docent, investigador i d'administració i serveis, estan exercint amb responsabilitat un gran esforç de contenció de la despesa i de millora de l’eficiència en la gestió dels recursos en els darrers anys, procurant que les minoracions en les transferències públiques no suposin una pèrdua de qualitat en les funcions de formació, recerca i innovació, fet que no es pot garantir si aquest escenari de minoració es manté; 

.-És necessari un pacte social per l’educació superior i la recerca a Catalunya que  defineixi un escenari i un model de finançament de les universitats estable i conegut, coherent amb el paper que les universitats han de tenir per sortir de la crisi i enfortir la societat i l’economia del país;

.-És cabdal poder mantenir i reforçar iniciatives tals com la dels Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) que permetin a les nostres universitats seguir al capdavant del sistema universitari de l’Estat i millorar les capacitats internes al servei de la societat i l’economia de Catalunya.