XI Congrés Nacional i V Internacional d'Aprenentatge Servei Universitari

25
Afegeix al calendari

gen.

Lloc

Casa Convalescència, Barcelona

IMPACTA!
Quan ja fa més d’una dècada que l’aprenentatge servei (ApS) ha arrelat en l’educació superior, és imprescindible aturar-nos a reflexionar sobre l’impacte que ha tingut i evaluar-lo. Cal analitzar els efectes transformadors de l’ApS en tots els agents implicats: entitats i comunitat, estudiants, professorat i tota la institució universitària. Per poder detectar i valorar aquest impacte, calen estratègies d’avaluació eclèctiques, que es basin en diferents metodologies i que siguin alhora mal·leables, adaptables a la diversitat de projectes i iniciatives que inspiren l’ApS: quantitatives i qualitatives; pròpies de cada àmbit o disciplina o transversals, i que n’evidenciïn els efectes tangibles i també intangibles (cognitius, ètics, emocionals). Ens proposem, doncs, posar de manifest les múltiples transformacions que pot suscitar l’ApS i alhora avaluar l’avaluació: què, com, quan, on i per a què s’avalua.

Impacte i avaluació seran, doncs, els conceptes clau d’aquest congrés, que proposa radiografiar l’ApS universitari sense evitar-ne els clarobscurs (com la manca d’impacte en determinats sectors o els dilemes ètics inherents a determinades intervencions). Concretament, es vol reflexionar sobre l’impacte en aquests tres eixos i entorn d’aquestes preguntes:

LÍNIES TEMÀTIQUES
1. Impacte en les entitats i la seva comunitat
2. Impacte en l’estudiant
3. Impacte en els docents i la universitat

Es valoraran sobretot les comunicacions de recerca que se centrin en l’impacte i l’avaluació i que continguin algun d’aquests elements:

  • Presentacions coparticipades entre diferents agents avaluadors: estudiants, entitats i professorat.
  • Metodologies, estratègies i dinàmiques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
  • Recerques qualitatives que focalitzin en la qualitat dels aprenentatges de tots els agents implicats, que incloguin components personals, vivencials i introspectius, i que es basin en metodologies de recerca diverses, com ara els relats biogràfics i les històries de vida, els grups de discussió, les entrevistes o els estudis de casos.
  • Aportacions quantitatives fonamentades en nous indicadors d’avaluació i que tinguin en compte tots els agents que participen en l’ApS.
  • Contribucions de recerca que parteixin d’experiències de camp: se’n valorarà la perspectiva crítica i dialògica, i que reportin i discuteixin els aspectes menys reeixits

Les experiències que expliquin i descriguin projectes d’ApS també seran benvingudes i hauran de tenir el format de pòster.

Més informació: https://www.apsu11.cat/

ApSU11