XI Congrés Nacional i V Internacional d'Aprenentatge Servei Universitari

25

gen.

XI Congrés Nacional i V Internacional d'Aprenentatge Servei Universitari

IMPACTA!

Quan ja fa més d’una dècada que l’aprenentatge servei (ApS) ha arrelat en l’educació superior, és imprescindible aturar-nos a reflexionar sobre l’impacte que ha tingut i evaluar-lo. Cal analitzar els efectes transformadors de l’ApS en tots els agents implicats: entitats i comunitat, estudiants, professorat i tota la institució universitària. Per poder detectar i valorar aquest impacte, calen estratègies d’avaluació eclèctiques, que es basin en diferents metodologies i que siguin alhora mal·leables, adaptables a la diversitat de projectes i iniciatives que inspiren l’ApS: quantitatives i qualitatives; pròpies de cada àmbit o disciplina o transversals, i que n’evidenciïn els efectes tangibles i també intangibles (cognitius, ètics, emocionals). Ens proposem, doncs, posar de manifest les múltiples transformacions que pot suscitar l’ApS i alhora avaluar l’avaluació: què, com, quan, on i per a què s’avalua.Impacte i avaluació seran, doncs, els conceptes clau d’aquest congrés, que proposa radiografiar l’ApS universitari sense evitar-ne els clarobscurs (com la manca d’impacte en determinats sectors o els dilemes ètics inherents a determinades intervencions). Concretament, es vol reflexionar sobre l’impacte en aquests tres eixos i entorn d’aquestes preguntes:LÍNIES TEMÀTIQUES

1. Impacte en les entitats i la seva comunitat

2. Impacte en l’estudiant

3. Impacte en els docents i la universitat

Es valoraran sobretot les comunicacions de recerca que se centrin en l’impacte i l’avaluació i que continguin algun d’aquests elements:

  • Presentacions coparticipades entre diferents agents avaluadors: estudiants, entitats i professorat.
  • Metodologies, estratègies i dinàmiques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
  • Recerques qualitatives que focalitzin en la qualitat dels aprenentatges de tots els agents implicats, que incloguin components personals, vivencials i introspectius, i que es basin en metodologies de recerca diverses, com ara els relats biogràfics i les històries de vida, els grups de discussió, les entrevistes o els estudis de casos.
  • Aportacions quantitatives fonamentades en nous indicadors d’avaluació i que tinguin en compte tots els agents que participen en l’ApS.
  • Contribucions de recerca que parteixin d’experiències de camp: se’n valorarà la perspectiva crítica i dialògica, i que reportin i discuteixin els aspectes menys reeixits

Les experiències que expliquin i descriguin projectes d’ApS també seran benvingudes i hauran de tenir el format de pòster.Més informació: https://www.apsu11.cat/

Lloc

Casa Convalescència, Barcelona

ApSU11