Relacions Laborals

La coordinació de relacions laborals pretén millorar la gestió de personal, tant en el si de la universitat pública com en el seu conjunt, per facilitar i promoure la mobilitat interuniversitària, que comparteixi un model de desenvolupament i carrera professional dels diferents col·lectius i que estableixi unes condicions bàsiques de treball comunes.

El marc de relacions laborals de les universitats públiques de Catalunya s’estructura a diferents nivells. D’una banda, en la Mesa d’Universitats, que és el marc de negociació dels aspectes comuns a tot el personal de les universitats (retribucions, acció social, plans de previsió social complementaris, drets sindicals i de participació). De l’altra, en quatre instàncies per a la negociació col·lectiva de les condicions laborals dels diferents col·lectius de personal que presten servei a les universitats públiques catalanes, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis, en ambdós casos en funció de la seva vinculació com a funcionaris o laborals. En aquest darrer marc s’han acordat els convenis laborals de PAS i PDI per al conjunt de les universitats públiques de Catalunya, que actualment ja han finalitzat la seva vigència, i s’està en procés de negociació del primer acord sobre les condicions de treball del Personal d’Administració i Serveis Funcionari.

Polítiques de personal compartides

La coordinació de l’àmbit de relacions laborals permetrà definir un autèntic espai laboral del conjunt de les universitats públiques catalanes