Margarita Arboix

Vicepresidenta i Rectora Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, s’incorpora a la UAB el 1976 al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina, i el 1985 passa a fer docència en els estudis de Veterinària.

Desenvolupa la seva carrera docent i investigadora a l’àrea de la farmacologia i assoleix el nivell de catedràtica el 1993. En aquest camp ha dut a terme la seva re¬cerca, bàsicament, en l’àrea de la farmacologia veterinària (malalties infeccioses i parasitàries), codirigint el grup de recerca consolidat de Parasitologia Clínica i Terapèutica (UAB i UB). En aquest àmbit de treball ha format part del Comitè Europeu de Medicaments Veterinaris de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, 1999-2006), ha presidit del Grup Europeu de Resistències Antimicrobianes (EMA, 2001-2004), ha estat membre del Grup d’Experts sobre Additius per a Alimen¬tació Animal de l’Agència Europea de Seguretat Alimen¬tària (EFSA, 2003-2007) i del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de la Nutrició (AESAN, 2003-2008).

És autora de més 100 articles en revistes especialitzades i llibres. Ha participat en més de 40 projectes de recerca subvencionats per institucions públiques i per empreses privades d’àmbit espanyol i internacional, els quals han donat lloc a publicacions científiques i a 15 tesis doctorals. El 1995 crea el Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, que avui forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Paral·lelament, a la UAB ha estat vicedegana i de¬gana de la Facultat de Veterinària, directora del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, claustral, presidenta de la Junta del PDI i membre de nombroses comis¬sions. Durant aquests anys ha format part de la Junta Directiva de l’Associació Europea d'Institucions d'Educació en Veterinària (EAEVE) (1992-1995).

L’octubre de 2000 s’incorpora com a subdirectora general de Medicaments Veterinaris a l’Agència Espan¬yola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum. El 2005 assumeix la Direcció dels Serveis Territorials de Salut a Barcelona (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya). El 2010 torna a Madrid per fer-se càrrec de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, i es reincorpora a la Universitat Autònoma de Bar¬celona el primer de gener de 2012.

Durant aquests anys, en els quals la seva activitat professional estigué en d’altres institucions públiques, va continuar vinculada a la UAB, impartint classes al grau de Veterinària i a diferents màsters i dirigint tesis doctorals.

 

Margarita Arboix